Category: Новости

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на уметнички директор на Фестивалот на забавни мелодии „Макфест 2018“ Штип

logo-os-malo

Oпштина Штип, во својство на носител на фестивалот на забавни мелодии „Макфест 2018“ – Штип, распишува:

 ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на уметнички директор на Фестивалот на забавни мелодии „Макфест“ Штип

за позицијата:

Уметнички директор – 1 извршител

Покрај општите услови утврдени со Закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

Да има соодветно високо образование – факултет/академија за музичка уметност- (ВИИ/1, степен или 180 ЕКТС);

 1. Да има над пет (5) години работно искуство во дејноста за која конкурира;
 2. Да има менаџерски способности;

Кандидатот за избор на директор на Фестивалот треба да достави и своја детална Програма за работа и свои видувања за развој на Фестивалот во делот на неговата продукција, како стратегија за наредниот двегодишен период (2018-2019), како и следните документи (оригинал или заверен препис кај нотар):

– пријава со кратка биографија;

– мотивационо писмо;

– доказ за завршено високо образование;

– доказ за работно искуство;

– уверение за забрана за вршење професија, дејност или должност (не постаро од шест месеци);

Конкурсот трае 30 дена, сметано од денот на објавувањето.

Пријавите со Програмата и другата документација треба да се достават до Општина Штип  преку пошта на адреса: ул.„Васил Главинов” бр. 4 В – 2000 Штип, или директно во Архивата на Општина Штип, најдоцна до 15:30 часот, последниот ден од конкурсот.

Материјалите доставени на конкурсот не се враќаат.

Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени по писмен пат.

Општина Штип

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИЦИИ ЗА 33-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ МАКФЕСТ 2018

logo-os-malo

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фестивалот МАКФЕСТ 2018 ќе се одржи вo првата половина на месец октомври 2018  година во Штип, Р. Македонија и ќе презентира вкупно 28 нови забавни мелодии. Во 3-те дена колку што е предвидено да трае фестивалот, ќе се одржат 2 полуфинални вечери, секоја со по 14 композиции и една финална вечер со вкупно 18 композиции, односно по 9 композиции од секоја полуфинална вечер кои ќе бидат избрани по пат на гласање. Предвиден е директен телевизиски пренос на трите фестивалски вечери.

Општина Штип во својство на организатор заедно со Министерството за Култура на РМ во својство на покровител, на крајот на натпреварувачката вечер ќе се доделат седум парични награди, односно:

 • 1-ва награда во износ од 5000 евра, во денарска противредност која ќе биде доделена според вкупниот број на освоени гласови;
 • 2-ра награда во износ од 3.000 евра, во денарска противредност која ќе биде доделена според вкупниот број на освоени гласови;
 • 3-та награда во износ од 1.000 евра, во денарска противредност која ќе биде доделена според вкупниот број на освоени гласови;
 • Награда за најдобра вокална изведба во износ од 500 евра во денарска противредност која ќе му се додели на најдобриот изведувач согласно одлука донесена од страна на стручна комисија;
 • Награда “ДРАГАН ЃАКОНОВСКИ – ШПАТО” за најдобар аранжман во износ од 500 евра во денарска противредност која ќе му се додели на најдобриот аранжер согласно одлука донесена од страна на стручна комисија;
 • Награда за најдобар дебитант во износ од 500 евра во денарска противредност која ќе му биде доделена на најдобриот интерпретатор согласно одлука донесена од страна на стручна комисија;
 • Награда за најдобар сценски настап во износ од 500 евра во денарска противредност која ќе му биде доделена на најдобриот интерпретатор согласно одлука донесена од страна на стручна комисија;

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

 • На Конкурсот може да учествуваат сите заинтересирани домашни и странски автори и изведувачи кои ги поседуваат потребните квалификации и кои сакаат да се истакнат со својот квалитет, способност и креативност.
 • Еден изведувач или музичка група може да учествува на Фестивалот најмногу со една композиција.
 • Еден автор на музика или текст може да учествува на Фестивалот најмногу со две авторски дела.
 • Еден автор на аранжман може да учествува на Фестивалот најмногу со три авторски аранжмани.

Материјалите на Конкурсот задолжително треба да се пратат под шифра.

 • Организаторот нема обврска да им ги врати материјалите на авторите и изведувачите од композициите кои нема да бидат прифатени на Конкурсот.
 • Учесниците на Конкурсот на кои ќе им бидат избрани композициите ќе бидат информирани за исходот најдоцна до 25 април 2018. Организаторот презема обврска најдоцна до наведениот датум да го истакне списокот со имињата на сите примени композиции на интернет страната mk. Организаторот нема обрска поединечно да ги информира оние автори чии композиции нема да бидат примени на Конкурсот.
 • Организаторот со авторите и изведувачите чии дела ќе бидат избрани на Конкурсот, ќе склучи договор и ќе им исплати надомест во износ од 700 евра, односно нето 43.000 денари. Со склучување на договорот, авторите и изведувачите имаат обврска на организаторот да му ги пренесат правата за прво јавно изведување, за радиодифузно емитување, за тонско и видео снимање, умножување и продажба на носачи на слика и звук, објавување на тонските и видео записите на интернт и друго, како и право организаторот некои од овие права да ги пренесува на трети лица.
 • Организаторот ќе стане сопственик на фонограмот што ќе биде снимен.
 • Постпродукцијата на сите примени композиции ја реализира организаторот.
 • Изборот на композициите што ќе бидат премиерно изведени на Фестивалот на забавни мелодии Макфест Штип – 2018 ќе биде направен од страна на селекциона комисија.

 УСЛОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ КОМПОЗИЦИЈА

Авторите се должни да достават оригинални композиции со испишана мелодиска линија и хармонски симболи во духот на македонскиот евергрин – шлагер со широки распеани медитерански рефрени, во духот на новосоздадената забавна македонска песна.  Композицијата треба да биде оригинална и досега неизведена.Композициите доставени на Конкурсот не треба да се подолги од 3’.30”. Текстот на композицијата треба да биде на македонски јазик.

На Конкурсот нема да бидат земени на разгледување оние композиции во кои се промовира говор на омраза, расна или верска нетолеранција, во кои се кршат човековите права или се заговара употреба на недозволени средства;

УПАТСТВО ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ НА КОНКУРСОТ

Конкурсниот труд треба да биде доставен во затворен плик на кој од предната страна ќе биде испишан следниот текст:

ДО ОПШТИНА ШТИП

УЛ. „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ 4В

2000 ШТИПР. МАКЕДОНИЈА

ЗА ФЕСТИВАЛОТ НА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ МАКФЕСТ 2018

– КОНКУРС

Конкурсниот труд треба да ги содржи следните материјали:

 1. Композицијата треба да се достави со испишана мелодиска линија отпечатена на А4 формат;
 2. Текстот за песната треба да се достави испишан со кирилско писмо и отпечатен во еден примерок на А4 формат;
 3. Демо снимката од композицијата треба да биде снимена на АУДИО ЦД и треба да се достави во два идентични примерока.

ВАЖНО ПРАВИЛО:

На погоре наведените материјали треба да стои само насловот на песната. На ниту еден од нив НЕ СМЕЕ да бидат наведени имињата на авторите или изведувачите. Материјалите на кои ќе биде забележано отстапување од наведеното правило, нема да бидат земени на разгледување.

 1. Податоците за авторите и изведувачите задолжително треба да бидат доставени во посебен затворен бел плик во стандардна димензија. Ковертот од предната страна треба да има назнака: ПОДАТОЦИ ЗА АВТОРИТЕ – НЕ ОТВОРАЈ! Веднаш под назнаката треба да се наведат: шифрата и насловот на композицијата. Пример:

ПОДАТОЦИ ЗА АВТОРИТЕ – НЕ ОТВОРАЈ!

ШИФРА: МАКФЕСТ 2018

НАСЛОВ НА КОМПОЗИЦИЈАТА: ЉУБОВ

Податоците за секој автор поединечно треба да се отпечатени на посебен лист и треба да ги содржат следните информации:

 • Име и презиме на авторот;
 • Вид на дело/дела кое го има изготвено авторот (музика, текст или аранжман);
 • Наслов на композицијата;
 • Адреса;
 • Мобилен телефон;
 • Емаил;
 • Предлог од страна на авторот за изведувач на композицијата (конечната одлука ја донесува организаторот).

Податоците за секој изведувач поединечно треба да се отпечатени на посебен лист и треба да ги содржат следните информации:

 • Име и презиме на изведувачот;
 • Наслов на композицијата;
 • Адреса;
 • Мобилен телефон;
 • Емаил;

Податоците за музичка група треба да се отпечатени на еден лист и треба да ги содржат следните информации:

 • Име на групата;
 • Имиња на сите членови од групата;
 • Овластен претставник на групата;
 • Наслов на композицијата;
 • Адреса од овластениот претставник;
 • Мобилен телефон од овластениот претставник;
 • Емаил од овластениот претставник;
 1. Секој автор на музика, текст и аранжман е должен да достави нотарски заверен документ, во кој ќе биде содржано:
 • Изјава дека композицијата е лично авторско дело кое претходно не било изведувано;
 • Изјава за согласност за процентуална распределба на паричните средства од надоместот;
 • Изјава за согласност за процентуална распределба на паричните средства во случај на евентуално освоена награда 1-во, 2-ро или 3-то место;

Изјавите од авторите задолжително треба да бидат доставени во посебен затворен бел плик во стандардна димензија. Ковертот од предната страна треба да има назнака: ИЗЈАВИ ОД АВТОРИТЕ – НЕ ОТВОРАЈ! Веднаш под назнаката треба да се наведат: шифрата и насловот на композицијата. Пример:

ИЗЈАВИ ОД АВТОРИТЕ – НЕ ОТВОРАЈ!

ШИФРА: МАКФЕСТ 2018

НАСЛОВ НА КОМПОЗИЦИЈАТА: ЉУБОВ

НАПОМЕНА:

Материјалите кај кои ќе бидат забележани недостатоци или неуредна достава, нема да бидат земени на разгледување.

 РОК ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

Последен рок за учество на конкурсот е 25. април 2018 година. Во предвид ќе бидат земени материјалите кои ќе бидат испратени по пошта најдоцна последниот ден од Конкурсот и ќе содржат валиден поштенски жиг, како и материјалите кои најдоцна последниот ден од конкурсот ќе бидат уредно заверени во архивата на Општина Штип до крајот на работното време.

МАКФЕСТ 2018

Организатор:

ОПШТИНА ШТИП

МАКФЕСТ 2017 – ФИНАЛЕ РЕЗУЛТАТИ:ПУБЛИКА И ТЕЛЕВОУТИНГ

rezultati finale publika i vouting

МАКФЕСТ 2017 – НАГРАДИ

received_1953191631361840

МАКФЕСТ НАГРАДИ

Најдобр стајлинг – Мартина Иванова

Најдобар сценски настап: “Само Тони и две жени“

Најдобар дебитант – The Chiks

Најдобра интерпретација – Ѓунеш Абазова –Белорусија

Најдобар аранжман –Staffan Stavert   за композицијата The land of my song  во изведба  SONJA BISHOP

 

Трета награда од публиката :“Погледни ме “ на авторите Кире Костов музика и аранжман и на  Миодраг Врчаковски -текст во изведба на Антонија Гиговска

Втора награда од публиката:“Дождови“ на авторите Магдалена Божиновска Стојанова музика-аранжман, и Елизабета Кралевска текст , во изведба на Мартинијан Кириловски

Прва награда од публика:Од “Утро до вечер“ што ја отпеаја Зоран Илиев и Анабела.Автори се Стојанче Аврамов, музика-текст, аранжман Зоран Алексиќ.

МАКФЕСТ 2017 – Ф И Н А Л Е

Еве го редоследот за 32-то финале на Фестивалот на забавни мелодии Макфест

МАКФЕСТ 2017 ФИНАЛЕ

МАКФЕСТ 2017 -РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР

Публиката во салата на Домот на културата “Ацо Шопов“, како и граѓаните по пат на телевоутинг го кажаа својот збор за композициите и изведувачите од втората фестивалска вечер на Макфест 2017

rezultati vtora vecer

Макфест 2017 – Резултати :Прва фестивалска вечер

По пребројувањето на гласовите од публиката и телевоутингот, по принципот евровизиски бод систем, е направена конечната листа на композиции кои се пласираа во финалето, а кои отпаднаа.

rezultati prva vecer

Во финалето се пласираа првите 9 композиции

Начин на гласање на Макфест 2017

Организаторот одлучи оваа година повторно да гласа публиката во сала.Во Фоајето на Домот на културата “Ацо Шопов“ се поставени кутии со ликовите на изведувачите. И секој гледач ја уфрла влезницата во кутијата на песната фаворит или изведувачот (изведувачката) што му се допаднал-а најмногу.Една влезница, еден глас. Телевоутингот кој се реализра со помош на компанијата “Видекс“ од Скопје ќе се одвива преку единствениот број  141 730, со тоа што тој сака да гласа го впишува редниот број на изведувачот. Цената на телевоутингот е 10 денари плус ддв.Се гласа по принципот, една СМС-картичка, еден глас за одредена композиција.Се разбира може да се гласа повеќепати за различни композиции.

makfest161

МАКФЕСТ 2017- 32 ИЗДАНИЕ

 

Со кревањето на фестивалското знаме, денеска започнува 32-то издание на  единствениот фестивал на забавна музика “Макфест“.За прв пат ќе бидат отпеани 30 композиции, од македонски и автори и изведувачи од странство.Две полуфинални вечери и едно финале.А до финале и за финале ќе одлучуваат гласовите од телевоутингот, но и гласовите на публиката во сала.Организаторите по неколкугодишните експерименти со системот за гласање, одлуката и одговорноста за пласманот до финале, но и за наградите ја препуштаа на публиката покрај ТВ екраните и на публиката во сала.Наградите за орвите три позиции од публиката се 5.000, 4.000 и 3.000 евра.

МАКФЕСТ 2017 – ВРЕМЕ НА АКТИВНОСТИ

agenda makfest